Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić jak najbardziej przyjemne wrażenia z odwiedzania.
Z grubsza podzieliliśmy nasze pliki cookie na trzy grupy. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Technicznie konieczne Bez tych plików cookie korzystanie z tej witryny jest praktycznie niemożliwe, dlatego nie można ich dezaktywować.
Jeśli nalegasz na ich wyłączenie, możesz to zrobić za pomocą ustawień w swojej przeglądarce.

Statystyka W celu dalszej optymalizacji naszej strony internetowej zbieramy zanonimizowane dane dotyczące korzystania z naszej strony, np. Liczba odwiedzających, najczęściej odwiedzane strony, zachowania nawigacyjne.

Social-Media Aby połączyć się z różnymi serwisami społecznościowymi, takimi jak Twitter i Facebook, udostępniamy przyciski do udostępniania w tych usługach.

akceptuj wszystkie ustawienia zapisz

Regulamin wynajmu mebli

1. Zawieranie umowy

Umowy wynajmu między Eventwide Warszawa - 44Event Sp. z o.o. i Najemcami zawierane są w formie pisemnej (w tym przez e-mail) lub ustnie.

2. Zakres obowiązywania ogólnych warunków handlowych

Zawieranie umów, dostawy i świadczenia ze strony Eventwide Warszawa - 44Event Sp. z o.o. realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszych ogólnych warunków handlowych

3. Obowiązki Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o.

3.1 Oddanie do dyspozycji (sposób świadczenia usług). Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. zobowiązuje się do przygotowania wypożyczanych przedmiotów w uzgodnionym terminie, gotowych do odbioru i oddania najemcy do dyspozycji na określony czas trwania najmu.

3.2 Wysyłka. Wysyłka wypożyczanych przedmiotów do najemcy odbywa się na koszt i ryzyko Najemcy.

4. Gwarancja i Reklamacja

4.1 Gwarancja. Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. nie udziela gwarancji w następujących przypadkach:
• różnic w kolorach, strukturze i powierzchni od przedstawionych graficznie w katalogu na Homepage firmy Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o.;
• drobnych, możliwych do przyjęcia przez najemcę odchyleń w wykonaniu, wymiarach i kolorach.

4.2 Reklamacja. Warunkiem dla roszczeń gwarancyjnych ze strony najemcy będzie skierowane do Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. pisemne zgłoszenie wszelkich braków bezzwłocznie po przejęciu wypożyczanych przedmiotów.

4.3 Roszczenia z tytułu gwarancji. W przypadku roszczenia najemcy Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. zobowiązuje się w pierwszej kolejności do dostarczenia równowartościowych przedmiotów,
w dalszej kolejności udzielenia rabatu cenowego.

5. Obowiązki Najemcy

5.1 Przejęcie. Najemca zobowiązany jest do przejęcia wypożyczanych przedmiotów w uzgodnionym terminie i w uzgodnionym miejscu, do opakowania we właściwy dla transportu sposób i do załadunku i transportu na własny koszt i ryzyko.

5.2 Kontrola i reklamacja. Najemca wypożyczanych przedmiotów ma obowiązek natychmiastowego skontrolowania ich zgodnego z umową stanu i kompletności i pisemnego zgłoszenia wszelkich braków do Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. Pozostałe, nie wykazane braki, nie mogą stanowić przedmiotu roszczeń najemcy.

5.3 Zastosowanie i zwrot. Najemca zobowiązuje się do użytkowania wypożyczanych przedmiotów wyłącznie zgodnie z celem ich przeznaczenia oraz do przekazania ich w ostatnim dniu uzgodnionego trwania umowy najmu, o uzgodnionym czasie do Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. W chwili zwrotu wypożyczane przedmioty muszą być w takim samym stanie, jak przy przejmowaniu przez najemcę.

6. Odstąpienie od umowy najmu / brak przejęcia wypożyczanych przedmiotów

6.1 Skuteczność umowy najmu. Umowa najmu wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia zgodnie z punktem 1 i obowiązuje obie strony umowy.

6.2 Odstąpienie od umowy przez najemcę. Odstąpienie od umowy przez Najemcę – w terminie przekraczającym 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem uzgodnionego czasu najmu skutkuje wniesieniem opłaty, która wynosi 20% kwoty wynikającej z umowy najmu.

6.3 Brak przejęcia wypożyczanych przedmiotów. Jeśli najemca nie przejmuje wypożyczanych przedmiotów w uzgodnionym terminie z nieuzasadnionego powodu, jednak nie odstępuje od umowy, to jest zobowiązany do wniesienia 80% uzgodnionej opłaty z tytułu najmu za uzgodniony czas trwania najmu.

7. Opłata z tytułu najmu

Opłata z tytułu najmu uzgadniana jest w sposób jednoznaczny za cały okres trwania najmu z doliczeniem podatku VAT. Koszty wysyłki naliczone zostaną dodatkowo w fakturze.

8. Płatności

8.1 Wymagalność. Kwoty z faktur podlegają płatności natychmiast z chwilą ich dostarczenia. Płatność zrealizowana przez Najemcę uznawana jest za dokonaną dopiero z chwilą wpływu płatności na konto Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o.

8.2 Zwłoka w płatności. W przypadku wystąpienia zwłoki w płatności ze strony klienta Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. będzie uprawniona do naliczania odsetek z tytułu opóźnienia płatności w wysokości 12% w skali rocznej. Ponadto Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. będzie uprawniona do odmowy wydania pozostałych wynajętych przez Najemcę przedmiotów do chwili zrealizowania pełnej zapłaty nieuregulowanych pozycji lub do odstąpienia od innych zawartych z Najemcą umów.

9. Odpowiedzialność Najemcy

9.1 Uszkodzenie i zagubienie. Od chwili przekazania wypożyczanych przedmiotów Najemcy, jego pełnomocnikowi lub oddania do transportu, najemca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty (zagubienia, zniszczenia) wypożyczanych przedmiotów. Wypożyczane przedmioty uważane są jako wolne od braków, jeżeli nie zostaną natychmiast przy przejmowaniu zgłoszone jako braki. Jeżeli przy zwrocie stwierdzona zostanie obecność uszkodzeń lub zanieczyszczeń, które nie były zgłaszane podczas przejmowania, to Najemca ponosi odpowiedzialność oraz koszty przywrócenia pierwotnego stanu, a w przypadku utraty (zagubienia, zniszczenia) koszty pozyskania.

9.2 Zwłoka przy zwrocie. Jeśli najemca nie zwrócił zgodnie z umową w ostatnim dniu trwania umowy najmu wypożyczanych przedmiotów do Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. to za każdy dzień zwłoki zapłaci wg stawki podanej w cenniku Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o.

10. Ubezpieczenie

Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. informuje, że wypożyczane przedmioty nie są ubezpieczone i zaleca Najemcy ubezpieczyć przedmioty najmu na okres trwania najmu na okoliczność pogorszenia ich stanu i utraty.

11. Zabezpieczenie

Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. zastrzega sobie wymóg wniesienia przez najemcę zabezpieczenia (np. kaucji gotówkowej) w sporadycznych przypadkach (np. w przypadku najmu za granicę, nowych najemców, szczególnie wartościowych obiektów).

12. Transport

12.1 Transport realizowany przez najemcę. Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. przygotowuje wypożyczane przedmioty do odbioru na terenie własnej firmy. Prawidłowe opakowanie, przeładunek i odbiór należą do obowiązku Najemcy. Najemca ponosi ryzyko i koszty transportu.

12.2 Wysyłka realizowana przez Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. Eventwide Warszawa wysyła wypożyczane przedmioty do najemcy i/lub organizuje ich transport powrotny od najemcy do Eventwide Warszawa. W każdym z tych przypadków Najemca ponosi koszty i ryzyko transportu.

13. Odpowiedzialność Wynajmującego

Odpowiedzialność Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. z tytułu szkód ogranicza się do szkód powstałych w wyniku dużej lekkomyślności lub szkód spowodowanych umyślnie, przy czym zawinienie to powinien udowodnić najemca. Wszelkie roszczenia o odszkodowania względem Eventwide Warszawa – 44Event Sp. z o. o. przedawniają się w ciągu 3 lat od rozpoczęcia uzgodnionego okresu trwania najmu.

14. Ochrona danych, adresy, zmiany adresów

Najemca udziela zgody na to, aby zawarte w umowie najmu dane osobowe mogły być zapisane i opracowywane w drodze automatycznego przetwarzania danych. Najemca jest zobowiązany do poinformowania nas o zmianach jego adresu działalności do chwili, gdy wynikający z umowy przedmiotowy związek prawny nie został po obu stronach w pełni spełniony. Jeśli taka informacja nie zostanie dostarczona, to wszelkie oświadczenia wysłane na dotychczasowy znany adres uznane zostaną jako doręczone.